Desi noul Cod Fiscal nu a fost publicat in MOF, insa Comisia de Buget-Finante din Camera Deputatilor a adoptat reexaminarea Codului Fiscal va prezentam mai jos cateva dintre cele mai importante modificari care vizeaza noul Cod Fiscal.

1. Modificari aduse Impozitului pe profit

  1. cota impozitului pe dividende scade de la 16% la 5% incepand cu 1 ianuarie 2017;
  2. simplificarea modului de calcul al cheltuielilor de protocol deductibile si a rezervei legale, prin raportare la rezultatul contabil, fara a se mai ajusta cu veniturile neimpozabile si cheltuielile aferente acestor venituri;
  3. rezerva legala poate constitui element similar veniturilor, impozitata ca atare proportional, in cazul reducerii capitalului social;
  4. in cazul cheltuielilor cu sponsorizarea, limita de 30/00 din cifra de afaceri a fost majorata la 50/00 din cifra de afaceri, celelalte conditii ramanand neschimbate;
  5. cheltuielile sociale sunt deductibile in limita unei cote de pana la 5% (inainte, limita era de 2%), aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului;
  6. modificari semnificative in cazul deducerii ajustarilor pentru deprecierea creantelor si al cheltuielilor cu scoaterea din gestiune a acestora, precum si in cazul ajustarii TVA pentru sumele neincasate;
  7. ajustarile pentru deprecierea mijloacelor fixe amortizabile pot fi considerate deductibile, daca se indeplinesc o serie de conditii (inainte, acestea erau nedeductibile integral);
  8. modificari in stabilirea gradului de indatorare calculat in vederea deducerii cheltuielilor cu dobanzile si diferentele de curs valutar aferente anumitor imprumuturi; de asemenea, a fost redusa si rata dobanzii utilizata pentru imprumuturile in valuta de la 6% la 4%;
  9. in cazul mijloacelor de transport (3.500 kg si 9 scaune), pentru cheltuielile reprezentand diferente de curs valutar inregistrate ca urmare a derularii unui contract de leasing , limita de 50% se aplica asupra pierderii nefavorabile de curs valutar, si nu asupra cheltuielilor inregistrate;
  10. castigurile sau pierderile rezultate din vanzarea ori din scoaterea din functiune a mijloacelor de transport supuse limitarii de amortizare se determina dupa noi reguli;
  11. dobanzile/majorarile de intarziere, amenzile, confiscarile si penalitatile, datorate catre autoritatile romane/straine sunt deductibile daca sunt aferente contractelor incheiate cu aceste autoritati;
  12. cheltuielile efectuate in numele unui angajat la schemele de pensii facultative si cu primele de asigurare voluntara de sanatate, sunt integral deductibile pentru societate (daca insa se depasesc anumite limite, atunci sumele care depasesc acele limite sunt considerate venituri salariale);
  13. introducerea unor noi criterii pentru ca cheltuielile cu bunurile de natura stocurilor sau cu mijloacele fixe amortizabile constatate lipsa din gestiune ori degradate, neimputabile sa fie deductibile fiscal (nu e obligatoriu sa fi fost asigurate, se accepta si daca au fost degradate calitativ si se face dovada distrugerii si daca au termen de valabilitate/expirare depasit);
  14. cheltuielile inregistrate in evidenta contabila, indiferent de natura lor, dovedite ulterior ca fiind legate de fapte de coruptie sunt considerate nedeductibile;
  15. cheltuielile deductibile sunt considerate cele efectuate in scopul desfasurarii activitatii economice, eliminandu-se lista de exemple din vechiul Cod fiscal (cheltuielile de transport si de cazare in tara si in strainatate, efectuate pentru salariari si administratori, cheltuielile de reclama si publicitate efectuate in scopul popularizarii firmei, produselor sau serviciilor, in baza unui contract scris, cheltuielile pentru marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, participarea la targuri si expozitii etc);
  16. modificari in cadrul veniturilor neimpozabile obtinute de cultele religioase si institutiile de invatamant acreditate si a organizatiilor nonprofit;
  17. modificarea termenului de depunere a Formularului 014 pentru entitatile care opteaza sa isi modifice anul fiscal („15 zile de la data inceperii anului fiscal modificat”, in loc de „cel putin 30 de zile calendaristice inainte de inceputul anului fiscal modificat”);
  18. eliminarea din categoria entitatilor supuse cotei speciale de impozit de 5% a celor care desfasoara activitati de natura pariurilor sportive;
  19. deducerile fiscale prevazute in cazul cheltuielilor de cercetare-dezvoltare nu se recalculeaza in cazul nerealizarii obiectivelor proiectului de cercetare-dezvoltare;
  20. in cazul scutirii de impozit a profitului reinvestit, a fost introdusa o noua categorie de active pe langa cele care se regasesc in subgrupa 2.1. si sunt aduse precizari mai clare pentru situatia in care profitul inregistrat pana la sfarsitul trimestrului in care este pus in functiune activul nu este suficient de mare incat sa acopere investitia efectuata;
  21. dividendele primite de la o persoana juridica romana sunt neimpozabile, eliminandu-se astfel conditia introdusa la 1 ianuarie 2014 conform careia entitatea care primeste dividendele trebuie sa detina la data inregistrarii acestora, pe o perioada neintrerupta de 1 an, minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice care distribuie dividende;
  22. noi modificari in categoria veniturilor neimpozabile;
  23. corelarea tratamentului contabil cu cel fiscal in cazul erorilor inregistrate in contabilitate (semnificative sau nesemnificative);
  24. in cazul sediilor permanente, rezultatul fiscal se stabileste tinand cont de noi conditii.

2. Modificari aduse Microintreprinderilor

 1. entitatile care desfasoara activitati de explorare, dezvoltare, exploatare a zacamintelor petroliere si gazelor naturale nu pot fi microintreprinderi;
 2. daca se depaseste plafonul de 65.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanta si management in veniturile totale de peste 20% inclusiv, se datoreaza impozit pe profit incepând cu acel trimestru, luand in considerare veniturile obtinute si cheltuielile suportate incepand cu acel trimestru si nu de la inceputul anului fiscal cum se proceda anterior;
 3. introducerea unei cote de impozitare reduse de 1%, cu indeplinirea anumitor conditii in ceea ce priveste numarul de salariati si perioada de angajare;
 4. modificarea bazei impozabile in sensul eliminarii veniturilor din provizioane, ajustari pentru depreciere sau pentru pierdere de valoare, doar daca au fost recunoscute in categoria cheltuielilor nedeductibile la calculul profitului impozabil;
 5. adaugarea la baza de impozitare a anumitor rezerve reduse sau anulate, care au fost deduse la calculul profitului impozabil si nu au fost impozitate in perioada in care microintreprinderile au fost si platitoare de impozit pe profit;
 6. modificarea termenelor de declarare a mentiunilor.

3. Modificari aduse Impozitului pe venit

 1. modificarea listei aferente veniturilor neimpozabile;
 2. majorarea termenelor in care contribuabilul trebuie sa notifice organului fiscal inceperea sau incetarea unei activitati de la 15 zile la 30 de zile;
 3. reducerea impozitului pe dividende de la 16% la 5% incepand cu 1 ianuarie 2017;
 4. modificarea definitiei activitatilor independente, in sensul includerii si a veniturilor din activitati de productie;
 5. adaugarea unor noi elemente de cheltuieli deductibile integral in cazul activitatilor independente;
 6. majorarea plafonului aferent cheltuielilor sociale pana la 5% din fondul de salarii (in loc de 2%);
 7. cotizatiile platite asociatiilor profesionale sunt deductibile in limita a 4.000 euro anual, in loc de 2% aplicata la o baza de calcul;
 8. la calculul venitului net din drepturile de proprietate intelectuala, inclusiv din crearea unor lucrari de arta monumentala, cota de cheltuieli forfetara este de 40% (in loc de 20% si 25%);
 9. modificarea listei veniturilor pentru care platitorii persoane juridice sau alte entitati care conduc evidenta contabila au obligatia de a calcula, de a retine si de a vira impozit prin retinere la sursa, reprezentand plati anticipate; de asemenea, impozitul final retinut nu se mai aplica la venitul brut, ci la venitul brut din care se deduce cota forfetara de cheltuieli, dupa caz, si contributiile sociale obligatorii retinute la sursa.
 10. in cazul capitolului aferent veniturilor salariale, posibilitatea de acordare a diurnei si administratorilor, nu doar salariatilor;
 11. neimpozitarea tichetelor cadou acordate acordate cu ocazia evenimentelor speciale (Paste, 1 iunie, Craciun si 8 martie);
 12. cadourile si tichetele cadou oferite in situatiile de mai sus sunt neimpozabile pentru toti salariatii, nu doar pentru copiii angajatilor;
 13. eliminarea avantajelor sub forma utilizarii in scop personal a vehiculelor pentru care cheltuielile sunt deductibile in cota de 50% din categoria avantajelor in natura;
 14. majorarea sumelor acordate sub forma de deducere personala;
 15. modificarea regulilor de determinare a impozitului pe veniturile din salarii;
 16. in cazul veniturilor din cedarea folosintei bunurilor, inclusiv arenda, majorarea cotei de cheltuieli forfetara de la 25% la 40%;
 17. majorarea plafonului neimpozabil in cazul veniturilor din pensii;
 18. in cazul veniturilor din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, notarii vor notifica organelor fiscale acea tranzactie in care valoarea declarata este inferioara valorii minime stabilite prin studiul de piata realizat de catre camerele notarilor publici;
 19. majorarea termenului de recuperare a pierderii fiscale de la 5 ani la 7 ani;

4. Modificari aduse Contributiilor sociale

 1. includerea veniturilor din activitati independente in categoria asupra carora se aplica contributia la asigurarile sociale (CAS);
 2. cadourile si tichetele cadou oferite cu anumite ocazii nu intra in baza de calcul a contributiilor sociale pentru toti salariatii, nu doar pentru copiii angajatilor;
 3. pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente in sistem real, baza lunara de calcul al CAS, in cazul platilor anticipate, o reprezinta echivalentul a 35% din castigul salarial mediu brut, urmand ca la regularizare sa se achite si diferentele;
 4. pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuala pentru care impozitul pe venit se retine la sursa, baza lunara de calcul al CAS o reprezinta diferenta dintre venitul brut si cheltuiala determinata prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut si nu poate fi mai mare decat echivalentul a de 5 ori câstigul salarial mediu brut, in vigoare in luna pentru care se datoreaza contributia;
 5. obligatiile de plata a CAS se stabilesc prin aplicarea cotei pentru contributia individuala (10,5%) asupra bazelor de calcul, insa contribuabilii pot opta pentru cota integrala de CAS corespunzatoare conditiilor normale de munca, respectiv 26,3%;
 6. in cazul veniturilor salariale, daca totalul veniturilor obtinute este mai mare decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut, CASS individuala se calculeaza in limita acestui plafon;
 7. pentru persoanele fizice cu venituri din pensii, baza lunara de calcul al CASS o reprezinta numai partea de venit care depaseste valoarea unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal respectiv, eliminandu-se plafonul anterior de 740 lei;
 8. in cazul veniturilor din activitati independente, baza lunara de calcul nu poate fi mai mare decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut in vigoare in anul pentru care se stabileste contributia;
 9. includerea veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala in baza de calcul a CASS, chiar daca beneficiarul obtine venituri din salarii, pensii sau alte activitati independente;
 10. includerea veniturilor din dividende in baza calcul a CASS, chiar daca beneficiarul obtine venituri din salarii, pensii sau activitati independente;
 11. efectuarea regularizarii anuale a CASS: contributia anuala la asigurarile sociale de sanatate se calculeaza prin aplicarea cotei individuale de 5,5% asupra bazei anuale de calcul determinata ca suma a bazelor lunare de calcul asupra carora se datoreaza CASS; baza anuala de calcul NU poate fi mai mica decât valoarea a 12 salarii de baza minime brute pe tara si nici mai mare decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut inmultita cu 12 luni;

5. Modificari aduse T.V.A.

 1. modificarea definitiei activelor corporale fixe;
 2. modificarea definitiei bunurilor de capital si implicit a regulilor de ajustare a TVA in cazul acestora;
 3. modificarea componentei plafonului de scutire de 220.000 lei;
 4. introducerea taxarii inverse in cazul cladirilor, partilor de cladire si a terenurilor de orice fel, pentru a caror livrare se aplica regimul de taxare prin efectul legii sau prin optiune;
 5. precizari noi cu privire la ajustarea bazei de impozitare in cazul creantelor neincasate;
 6. introducerea unei prevederi cu privire la baza de impozitare a bunurilor de natura alimentara al caror termen de consum a expirat si care nu mai pot fi valorificate;
 7. introducerea cotei reduse de TVA de 5% si in cazul livrarii de manuale scolare, carti, ziare si unele reviste, precum si pentru serviciile constand in permiterea accesului la castele, muzee etc, pentru care anterior se utiliza cota redusa de TVA de 9%;
 8. incadrarea evenimentelor sportive in categoria operatiunilor pentru care se aplica TVA redusa de 5%;
 9. modificarea plafonului de la 380.000 lei la 450.000 lei, in cazul aplicarii cotei reduse de TVA de 5% pentru locuintele sociale;
 10. se aduc o serie de precizari in cazul vanzarii de constructii noi;
 11. prevederi mai clare cu privire la momentul in care radierea din ROI este efectuata;
 12. reguli noi si extinderea categoriilor de persoane care trebuie sa aplice pro-rata;
 13. exercitarea dreptului de deducere a TVA in cel mult 1 an de catre beneficiarul operatiunilor, in cazul in care organul fiscal a stabilit TVA colectata furnizorilor pe perioada inspectiei fiscale;
 14. nepreluarea in primul Decont de TVA depus dupa data inscrierii organului fiscal la masa credala, a TVA cumulata de plata cu care organul fiscal s-a inscris la masa credala;
 15. nepreluarea soldului sumei negative a TVA in primul Decont de TVA depus dupa data deschiderii procedurii de insolventa, fiind obligatorie solicitarea rambursarii de TVA prin corectarea decontului perioadei fiscale anterioare;
 16. eliminarea prevederilor referitoare la raspunderea individuala si in solidar pentru plata taxei;
 17. posibiltiatea de a renunta la cererea de rambursare a TVA pe baza unei notificari depuse la autoritatile fiscale;
 18. atunci cand este obligatorie ajustarea bazei impozabile, iar furnizorul nu emite factura de corectie, beneficiarul trebuie sa emita o autofactura in vederea ajustarii taxei deductibile, cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care au intervenit evenimentele respective.

6. Modificari aduse Taxelor si impozitelor locale

 1. eliminarea taxei hoteliere;
 2. introducerea unor noi cladiri in categoria celor scutite de impozit;
 3. consiliile locale pot hotari acordarea unor scutiri sau reduceri ale impozitului locale;
 4. eliminarea prevederilor conform carora persoanele fizice care au in proprietate doua sau mai multe cladiri datoreaza un impozit pe cladiri majorat;
 5. clasificarea cladirilor in rezidentiale si nerezidentiale;
 6. in cazul cladirilor rezidentiale, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,08%-0,2%, asupra valorii impozabile a cladirii;
 7. in cazul cladirilor nerezidentiale, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,2-1,3% asupra valorii cladirii;
 8. daca valoarea unei cladiri nerezidentiale detinuta de o persoana fizica nu poate fi calculata, impozitul se determina prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate ca si cand cladirea ar fi fost rezidentiala;
 9. in cazul persoanelor fizice, daca la adresa cladirii cu destinatie mixta este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfasoara nici o activitate economica, impozitul se calculeaza conform regulilor aplicabile cladirilor rezidentiale;
 10. in situatia in care la adresa cladirii, o persoana fizica are inregistrata o companie, aceasta va avea regimul fiscal nerezidential numai in situatia cand se deduc cheltuielile cu utilitatile;
 11. pentru cladirile nerezidentiale, utilizate pentru activitati din domeniul agricol, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a cladirii;
 12. in cazul in care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea impozabila a cladirii in ultimii 3 ani anteriori anului de referinta, cota impozitului/taxei pe cladiri este 5%;
 13. impozitul pe cladiri, impozitul pe teren si impozitul pe mijloacele de transport sunt datorate pentru intregul an fiscal de persoana care are in proprietate activul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior, fara ca aceste impozite sa se mai calculeze pe fractiuni de an;
 14. impozitul pe cladiri si pe teren se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv, insa taxa pe cladiri/teren se plateste lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta;
 15. eliminarea prevederii conform careia NU se datoreaza impozit pe terenul aferent unei cladiri, pentru suprafata de teren care este acoperita de o cladire;
 16. scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport a autovehiculelor actionate electric si a mijloacelor de transport folosite exclusiv pentru interventii in situatii de urgenta;
 17. in cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%, conform hotararii consiliului local;
 18. consiliile locale pot hotari sa acorde scutirea sau reducerea impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv in domeniul agricol;
 19. modificarea prevederilor referitoare la cota de impozit aferenta impozitului pe spectacole si a scadentei acestuia;
 20. autoritatile publice locale pot majora impozitele locale cu pana la 50% fata de nivelurile maxime stabilite in Codul fiscal, fata de 20% cat preciza legislatia anterioara;
 21. pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, consiliul local poate majora impozitul pe teren cu pana la 500% incepand cu al treilea an;
 22. in cazul oricarui impozit sau oricarei taxe locale, sumele respective se indexeaza anual cu rata inflatiei, pana la data de 30 aprilie si nu o data la 3 ani cum se proceda anterior – nu va mai fi emisa o HG in acest sens;